WWW.HUBERT-BRUNE.DE HeimseiteFür die vielen Anregungen bedanke ich mich
bei vielen Ideengebern, besonders aber bei:
Geboren im 17. Jahrhundert Geboren im 18. Jahrhundert Geboren im 19. Jahrhundert Geboren im 20. Jahrhundert
Leibniz Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Wolff Christian von Wolff (1679-1754)
Kant Immanuel Kant (1724-1804) **
Kant Johann Heinrich Lambert (1728-1777)
Herder Johann Gottfried Herder (1744-1803)
Goethe Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) **
Schiller J. C. Friedrich von Schiller (1759-1805)
Fichte Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)
W. Humboldt F. Wilhelm C. F. von Humboldt (1767-1835)
A. W. Schlegel August Wilhelm von Schlegel (1767-1845)
A. Humboldt F. W. H. Alexander von Humboldt (1769-1859)
Hölderlin J. C. Friedrich Hölderlin (1770-1843)
Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ** ** **
F. Schlegel K. W. Friedrich von Schlegel (1772-1829)
Hardenberg (Novalis) G. P. Friedrich von Hardenberg („Novalis“; 1772-1801)
Schelling Friedrich Wilhelm J. von Schelling (1775-1854)
Gauß Carl Friedrich Gauß (1777-1855)
J. Grimm Jacob L. K. Grimm (1785-1863)
W. Grimm Wilhelm C. Grimm (1786-1859)
Schopenhauer Arthur Schopenhauer (1788-1860) **
Nietzsche Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) **
Frege Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925)
M. Weber Edmund Husserl (1859-1938)
M. Weber Max Weber (1864-1920)
A. Weber Alfred Weber (1868-1958)
Spengler Oswald A. G. Spengler (1880-1936) **
Hartmann Nicolai Hartmann (1882-1950) ** **
Jaspers Karl Jaspers (1883-1969)
Schmitt Carl Schmitt (1888-1985)
Toynbee Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) **
Heidegger Martin Heidegger (1889-1976) **
Ernst Jünger Ernst Jünger (1895-1998)
Friedrich Georg Jünger Friedrich Georg Jünger (1898-1977)
Gadamer Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
Günther Gotthard Günther (1900-1984)
Lorenz Konrad Lorenz (1903-1989)
Gehlen Arnold Gehlen (1904-1976)
Nolte Ernst Nolte (1923-2016)
Scholl-Latour Peter Scholl-Latour (1924-2014)
Bödecker Ehrhardt Bödecker (1925-2016)
Kleine-Horst Lothar Kleine-Horst (*1925) **
Huntington Samuel Phillips Huntington (1927-2008)
Luhmann Niklas Luhmann (1927-1998) ** **
Schmitz Hermann Schmitz (1928-2021)
Eibl-Eibesfeldt Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1928-2018)
Kaufmann Franz-Xaver Kaufmann (*1932)
Koch Walter Alfred Koch (*1934) **
March Ulrich March (*1936)
Schulte Elmar Holenstein (*1937)
Schulte Günter Schulte (1937-2017)
Hepp Robert Hepp (*1938)
Birg Herwig Birg (*1939)
Miegel Meinhard Miegel (*1939)
Weiss Volkmar Weiss (*1944)
Safranski Rüdiger Safranski (*1945)
Reichholf Josef H. Reichholf (*1945)
Sloterdijk Peter Sloterdijk (*1947)
Mersch Peter Mersch (*1949)
Bolz Norbert Bolz (*1953)
Kunze Klaus Kunze (*1953)
WWW.HUBERT-BRUNE.DE